Lieko Shiga, Rasen Kaigan 45 from the series Rasen Kaigan, 2012. Courtesy the artist, ©2015 Lieko Shiga